Cinema

86

Aladdin

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 14:00 18:15
Fri 12 Jul  - 14:00 18:15
Sat 13 Jul  - 14:00 18:15
Sun 14 Jul  - 14:00 18:15
Mon 15 Jul  - 14:00 18:15
Tue 16 Jul  - 14:00 18:15
Wed 17 Jul  - 14:00 18:15
Thu 18 Jul  - 14:00 18:15
84

Toy Story 4

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 14:00 14:50 15:30 16:30 17:20 18:00 18:50
Fri 12 Jul  - 14:00 15:00 16:30 18:50
Sat 13 Jul  - 12:00 12:40 14:00 15:00 16:30 18:50
Sun 14 Jul  - 12:00 12:40 14:00 15:00 16:30 18:50
Mon 15 Jul  - 14:00 15:00 16:30 18:50
Tue 16 Jul  - 14:00 15:00 16:30 18:50
Wed 17 Jul  - 14:00 15:00 16:30 18:50
Thu 18 Jul  - 14:00 15:00 16:30 18:50
75

Diego Maradona

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 21:00
Fri 12 Jul  - 21:00
Sat 13 Jul  - 21:00
Sun 14 Jul  - 21:00
Mon 15 Jul  - 21:00
Tue 16 Jul  - 21:00
Wed 17 Jul  - 21:00
Thu 18 Jul  - 21:00
73

The Matrix

Showing Times:

Next Fri 12 Jul  - 20:30
72

Midsommar

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 17:00 20:15
Fri 12 Jul  - 20:15
Sat 13 Jul  - 20:15
Sun 14 Jul  - 20:15
Mon 15 Jul  - 20:15
Tue 16 Jul  - 20:15
Wed 17 Jul  - 20:15
Thu 18 Jul  - 20:15
69

Rocketman

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 20:30
Fri 12 Jul  - 21:10
Sat 13 Jul  - 21:10
Sun 14 Jul  - 21:10
Mon 15 Jul  - 21:10
Tue 16 Jul  - 21:10
Wed 17 Jul  - 21:10
Thu 18 Jul  - 21:10
69

Spider-Man: Far from Home

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 13:30 14:00 15:00 16:30 17:00 18:00 19:30 20:00 21:00
Fri 12 Jul  - 13:30 14:00 14:30 15:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:30 20:00 20:30 21:00
Sat 13 Jul  - 13:00 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 17:30 18:00 20:00 20:30 21:00
Sun 14 Jul  - 13:30 14:00 15:00 16:30 17:00 18:00 19:30 20:00 21:00
Mon 15 Jul  - 13:30 14:00 15:00 16:30 17:00 18:00 19:30 20:00 21:00
Tue 16 Jul  - 13:30 14:00 15:00 16:30 17:00 18:00 19:30 20:00 21:00
Wed 17 Jul  - 13:30 14:00 15:00 16:30 17:00 18:00 19:30 20:00 21:00
Thu 18 Jul  - 13:30 14:00 15:00 16:30 17:00 18:00 19:30 20:00 21:00
68

Pavarotti

Showing Times:

Next Sat 13 Jul  - 19:00
56

Yesterday

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 18:15 20:40
Fri 12 Jul  - 18:15 21:00
Sat 13 Jul  - 18:15 21:00
Sun 14 Jul  - 18:15 21:00
Mon 15 Jul  - 18:15 21:00
Tue 16 Jul  - 18:15 21:00
Wed 17 Jul  - 18:15 21:00
Thu 18 Jul  - 18:15 21:00
55

The Secret Life of Pets 2

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 13:50 16:10
Fri 12 Jul  - 13:50 16:10
Sat 13 Jul  - 11:45 13:50 16:10
Sun 14 Jul  - 11:45 13:50 16:10
Mon 15 Jul  - 13:50 16:10
Tue 16 Jul  - 13:50 16:10
Wed 17 Jul  - 13:50 16:10
Thu 18 Jul  - 13:50 16:10
53

Annabelle Comes Home

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 20:50
Fri 12 Jul  - 14:30 17:40 20:50
Sat 13 Jul  - 14:30 17:40 20:50
Sun 14 Jul  - 14:30 17:40 20:50
Mon 15 Jul  - 14:30 17:40 20:50
Tue 16 Jul  - 14:30 17:40 20:50
Wed 17 Jul  - 14:30 17:40 20:50
Thu 18 Jul  - 14:30 17:40 20:50
51

Dumbo

Showing Times:

Next Sat 13 Jul  - 12:00
Sun 14 Jul  - 12:00
42

Anna

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 14:15 17:15 20:15
Fri 12 Jul  - 17:30
Sat 13 Jul  - 17:30 20:15
Sun 14 Jul  - 17:30 20:15
Mon 15 Jul  - 17:30 20:15
Tue 16 Jul  - 17:30 20:15
Wed 17 Jul  - 17:30 20:15
Thu 18 Jul  - 17:30 20:15
38

Stuber

Showing Times:

Next Fri 12 Jul  - 17:50 20:15
Sat 13 Jul  - 17:50 20:15
Sun 14 Jul  - 17:50 20:15
Mon 15 Jul  - 17:50 20:15
Tue 16 Jul  - 17:50 20:15
Wed 17 Jul  - 17:50 20:15
Thu 18 Jul  - 17:50 20:15
38

Men In Black: International

Showing Times:

Next Fri 12 Jul  - 15:00 17:00
Sat 13 Jul  - 15:00 17:00
Sun 14 Jul  - 15:00 17:00
Mon 15 Jul  - 15:00 17:00
Tue 16 Jul  - 15:00 17:00
Wed 17 Jul  - 15:00 17:00
Thu 18 Jul  - 15:00 17:00
n/a

Child's Play

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 21:10
n/a

Paw Patrol: Mighty Pups

Showing Times:

Next Sat 13 Jul  - 12:00
Sun 14 Jul  - 12:00
n/a

The Queen's Corgi

Showing Times:

Today Thu 11 Jul  - 14:10 16:10
Fri 12 Jul  - 14:10 16:10
Sat 13 Jul  - 12:10 14:10 16:10
Sun 14 Jul  - 12:10 14:10 16:10
Mon 15 Jul  - 14:10 16:10
Tue 16 Jul  - 14:10 16:10
Wed 17 Jul  - 14:10 16:10
Thu 18 Jul  - 14:10 16:10